اجازات

منظور ما از اجازات، در حقیقت پاسخ مثبت دفتر مقام معظم رهبری و آیات عظام وحید خراسانی و صافی گاپایگانی به استفتاء کتبی مسئول سایت خمس آنلاین و همچنین اجازه امور حسبیه آیت الله العظمی علوی گرگانی به شخص حقیقی مستقر در این جایگاه است.