خبر خوش

برای ساماندهی مقوله پرداخت اینترنتی وجوهات نیاز است که این مهم تحت اشراف دفتر یک یا چند تن از مراجع عظام انجام پذیرد که سایت خمس آنلاین هم اکنون مشغول مکاتبه و رایزنی با دفاتر مراجع حهت رسیدن به یک راهکار ایمن است. لذا امیدواریم هرچه زودتر این امر مهم به نتیجه مطلوب رسیده و سامانه یکپارچه ای برای آن فراهم گردد.